حضور پژوهشگران بنیاد در نخستین دوره مسابقات ورزشی، سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
محمد حسین ولی پور