برگزاری نشست تخصصی بازخوانی تجلیلات (تربیت جهادی) در سیره اسوه ها
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
محمد حسین ولی پور