عنوان: کتاب القضا
گزیده:
این کتاب از آثار گرانسنگی است که در موضوع قضا نگاشته آمده و شیخآقا بزرگ تهرانی آن را چنین وصف میکند: «این کتاب بنا بر تمام اقوال کسانی که آنها را درک کردهایم از جواهر، دقیقتر و استوارتر است». بر اهل اجتهاد و تحقیق پوشیده نیست که نگارش چنین موضوعی، به پژوهشهای بسیار نیازمند است، و این کتاب نتیجۀ تلاش علمی و چکیدۀ آموزههایی است که عقول فقهای شیعه در مسائل این کتاب بدان رسیده است، و گروه فقه بنیاد پژوهشهای اسلامی به تصحیح و تحقیق آن همّت گمارده است.
سال چاپ:
1399
تاریخ انتشار:
تعداد صفحات:
534
زبان اصلی:
عربی
زبان ترجمه:
عربی
شماره جلد:
5
شمارگان شمیز:
0
شمارگان گالینگور:
200
شناسه قدیم:
24217
اشراف:
تصحیح کننده:
گروه فقه
مترجم:
قطع:
وزیری
قیمت شمیز:
0
قیمت کالینگور:
1110000
نوبت چاپ:
1
نوع جلد:
سلفون سخت
شابک:
987-600-06-0472-1