مراسم تکریم و تودیع معاون پژوهشی و برنامه ریزی بنیاد
۱۴۰۰/۰۹/۱۱
محمد حسین ولی پور